ดร.วินัย บรรยายที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

บรรยายที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

วันนี้เสาร์ 19 สิงหาคม 2560 ผมมาบรรยายงานอบรมฮาลาลแก่ครูโรงเรียนฟัรฎูอีนจังหวัดสงขลาจำนวน 550 คนที่ห้องสัมมนา มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา มีเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กริยา บินแสละ และที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นายสมพล รัตนาภิบาล เข้าร่วม

 

SIBS17 มาเลเซีย เข้าเยี่ยม ศวฮ.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. นางสาวสุลิดา หวังจิ ให้การต้อนรับ Y.B. Dato’ Teng Chang Khim (Head of Delegation) และคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการกิจกรรมโครงการ Salangor International Business Summit 2017 (SIBS17) Asean Roadshow – Bangkok, Thailand ซึ่งสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านนี้ โดยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ศวฮ. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า ณ โรงแรมอัลมีรอซ

วันพุูธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า ณ โรงแรมอัลมีรอซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ช่วงเช้ามีการอบรมในหัวข้อ “บัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม” และในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์อิสลาม” โดยอาจารย์สมหมาย ดิเจริญ “ฮาลาลประเทศไทยกับการส่งออก” โดย ดร.สมชาย ดิเจริญ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 175 คน

ศวฮ. เข้าร่วมการประชุม Asean Working Group on Halal Food (AWGHF) ประเทศสิงคโปร์

คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Asean Working Group on Halal Food (AWGHF) ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม Royal plaza on Scotts Hotel ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Majlis Ulama Islam Singapora (MUIS) ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม พ.ศ.  2560 ในการนี้ นางสาวเกษิณี เกตุเลขา ผู้แทน ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อนำเสนอผลงาน ของ ศวฮ. และร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล (H number) ร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

 

ผู้ช่วยนักวิจัย ศวฮ. ได้รับเชิญบรรยายในงาน the 4th world Anti-Aging forum ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวเกษิณี เกตุเลขา  ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก Center for anti-aging industry Pusan university เข้าร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ the 5th Busan International Anti-Aging Expo and the 4 th world Anti-Aging forum ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ การเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาล และเพื่อให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางฮาลาล โดยงานในครั้งนี้ผู้ฟังให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญในการขอการรับรองฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กว่า 50 ท่าน

 

ภาพความรักระหว่างน้องๆ ชาวพุทธกับพี่ๆ มุสลิมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพความรักระหว่างน้องๆชาวพุทธกับพี่ๆมุสลิมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.วันที่ 5-20 มิถุนายนเป็นเวลาสองสัปดาห์ โรงเรียนวัดราชบพิธส่งนักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 34 คนเข้าโครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเข้ามาเรียนหลักสูตรเข้มข้นและฝึกงานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี รศ.ดร.สิริชัย แห่งภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานและผู้สอน งานความร่วมมือนี้มีผลทำให้เด็กโรงเรียนวัดในศาสนาพุทธเข้ามาเรียนรู้งานวิทยาศาสตร์กับพี่ๆ นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมุสลิมทั้งหมด แสดงภาพให้เห็นถึงความรักความเข้าใจระหว่างคนไทยสองศาสนา อย่าแยกเขาออกจากกันให้เขาทำงานร่วมกัน ได้รักได้เข้าใจกัน เช่นที่เคยเป็นมาหลายร้อยปีในแผ่นดินไทยแห่งนี้

 

ภาพข่าวจาก https://www.facebook.com/drwinaidahlan/posts/1673282546313049