เจ้าหน้าที่ ศวฮ. อบรมและฝึกปฎิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนางานด้านฮาลาล

ระหว่างวันที่ 2-4  กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมอบรมและฝึกปฎิบัติการ การใช้เครื่อง Gas chromatography ณ บริษัท Shimadzu สำนักงานประเทศ สิงค์โปร์ ประกอบด้วย  นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก น.ส. กานดา หวังอีน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ น.ส.วิลา มูเนาวาเราะห์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ น.ส.สุภาพร เจจือ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และน.ส. เฉลิมศรี ฉายัษฐิต เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  ซึ่งการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการวิเคราะห์ GC กับนักวิจัยของ Shimadzu อีกด้วย

วิทยาศาสตร์ฮาลาล บุกโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมธ์

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายอิรฟัน แวหะมะ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก พร้อมด้วยนางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้บรรยายในหัวเรื่อง “ฮาลาลประเทศไทย” เพื่อให้ความรู้ในด้านอาหารฮาลาลที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมธ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 280 คน

ต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นายอิรฟัน แวหะมะ ผู้ตรวจประเมิน นายอาณัติ มะติมุ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และอาจารย์เกียรติศักดิ์ มณีวงษ์ นักวิชาการศาสนาจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ที่วางระบบมี 10 รายการ ได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำปาล์มโอเลอิน ไขมันปาล์ม กรดไขมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดทานตะวัน น้ำมันมะพร้าว มาการีน น้ำมันนำเข้า น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันผสม จำนวนพนักงาน 400 คนครับ

 

ศวฮ. จัดอบรบผู้ประกอบการ ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 19 ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกว่า 286 คน จาก 3 จังหวัดได้แก่ ลพบุรี เพชรบูรณ์ และสระบุรี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบทั่วราชอาณาจักรประจำปีงบประมาณ 2560 รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 4062 ราย

 

บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด ต่ออายุระบบ HAL-Q

วันอังคารที่ 29 สิงหคม พ.ศ.2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัม ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อมอคโคน่า นำทีมตรวจประเมินโดย อาจารย์ศิริ ก้านทอง นักวิชาการศาสนา นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ ผู้ตรวจประเมิน การวางระบบ HAL-Q ในครั้งนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กว่า 7 ชนิด และมีทีมงาน HAL-Q ของบริษัทให้ความร่วมมือในการตรวจรับรองเป็นอย่างดี

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับ หอการค้าเสฉวน ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมกรองค์กรรับรองอาหารฮาลาลจาก หอการค้าเสฉวน ประเทศจีน (The halal food professional commitee of Sichuan chamber of commerce, China chamber of international commerce ที่เข้ามารับคำปรึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ดร.วินัย บรรยายพิเศษ ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด

วันนี้เวลา 19 กันยายน 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้มาบรรยาย ให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  ณ ห้อง convention 3 ชั้น 4 ตึกธาราพัฒนาการ โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง

– มาตรวิทยาอาหารฮาลาล
– การจัดกาาและเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมและการเกษตรอาหารฮาลาล
– การสุขาภิบาลในสถานประกอบการอาหารฮาลาล
– การวิเคราะห์อันตรายด้านหะรอม การควบคุมจุดวิกฤตและการมาตรฐานฮาลาล
– การวิเคราะห์อันตรายด้านหะรอมและการควบคุมจุดวิกฤตหะรอม
– การจัดการห่วงโซ่อุปทานฮาลาล
– ความหมายและความสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์
– ขั้นตอนและกระบวนการในห่วงโซ่
– ความสำคัญของ โลจิสติกส์
– การจัดการห่วงโซ่อุปทานฮาลาล ในงานฮาลาล โลจิสติกส์

ศวฮ. แสดงผลงานวิจัย “ครีมกันแดดผสมดินขาว(คาโอลีน) และน้ำมันเมล็ดเทียนดำ”

วันที่ 14-16 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. นางสาวกุณฑิรา สาแล และนางสาวเฉลิมศรี ฉายัษฐิต  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย “ครีมกันแดดผสมดินขาว(คาโอลีน)และน้ำมันเมล็ดเทียนดำ” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากศูนย์บริการวิชาการ จุฬาฯ ให้นำมาจัดแสดงในบูธ Invovation for change, Chulalongkorn university ในงาน TIDE :Thailand innovation and design expo 2017 ภายในงานมี HighLights ได้แก่ Innovation showcase, Startup pavilion และ i+D style cafe เป็นต้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์