ศวฮ. เปิดบ้านต้อยรับเยาวชนกองทัพเรือ

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ นำเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเทคโนโลยีอันทันสมัย จำนวนกว่า 80 คน

สถานีโทรทัศน์ NET TV Indonesia สัมภาษณ์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสถานีโทรทัศน์ NET TV Jakarta, Indonesia นำโดย Mr.Yayan Supriyanto ที่ได้เข้ามาถ่ายทำรายการ Muslim Traveller สัมภาษณ์เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฮาลาลประเทศไทย และนอกจากนั้นยังมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจองการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งนี้อีกด้วย

คณะผู้บริหาร ศวฮ. เข้าพบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันจันทร์ที่ 22 ม.ค 2561 เวลา 10.45 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา พร้อมด้วย คุณมนัส สืบสันติกุล คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. เเละคุณมนฤดี เข็มทำ ผอ.ฝ่ายบริหารของศูนย์ฯ เข้าพบเเละกล่าวสวัสดีปีใหม่แก่ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญู-วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้เเทนรัฐมนตรี ณ อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ในการนี้ได้ปรึกษาหารือประเด็นการพัฒนาเเละสร้างแบรนด์สินค้า
ฮาลาลใ้ห้แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางเเละขนาดย่อมผ่านการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าในเครือข่ายมัสยิดเเละชุมชนมุสลิมนอกจากนี้ยังพูดคุยถึงประเด็นความร่วมมือของศูนย์ฯในการแก้ไขปัญหาการการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยไปยังตลาดอินโดนีเซีย

ในเวลาต่อมา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันเเละคณะเข้าพบเเละกล่าวสวัสดีปีใหม่แก่ นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนำเรียนประเด็นที่ได้ปรึกษาหารือท่านกับผู้ช่วยรัฐมนตรี ณ อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

 

ศวฮ. ลงนาม TOR สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

เมื่อ 23 มกราคม 2561 เวลา 11.00 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR โครงการแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมฮาลาลไทย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ร่วมกับ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และ ดร.ศราวุฒิ อารีย์

ศวฮ. ร่วมงาน Open house สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ร่วมงาน Open house สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดยในการนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศ.(กิตติคุณ) ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.วินัย บรรยายในงาน World Halal Assembly Philippines

ในวันที 19 มกราคม 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญจาก Department of Science and Technoloy ของประเทศฟิลิปปินส์ ให้เป็นประธานบรรยาย (Chair session)  ใน Sestion : OIC /SMIIC Unified Global Halal Standard : Technical Regulations and Scientific implication ในงาน World Halal Assembly Philippines 2018 จัดที่ โรงแรมโซฟิเทล พลาซ่า มะนิลา มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 350 คน

ศวฮ. เชียงใหม่ ล้างครัวโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้แก่ นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์  และนางสาวลัคนา บริจินดากุล เข้าควบคุมการล้างครัว ณ โรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ เพื่อรองรับการขอมาตรฐานฮาลาล

รอง ผอ. ศวฮ. เข้าพบ ผอ. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.  อาจารย์วนิดา  นพพรพันธุ์   รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย นางสาวมนฤดี  เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) เข้าพบเเละกล่าวสวัสดีปีใหม่รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ และผู้อำนวยการฝ่ายการงบประมาณ ณ อาคารจามจุรี 5