ศวฮ.จัดสัมมนา SMEs สู่การแข่งขันในยุค 4.0 ร่วมสำนักงานอุตสาหกรรมนราธิวาส

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน ๔.๐ กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรฐานฮาลาล ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมอิมพีเรียล โดยมีคุณพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนีี้มีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 สถานประกอบการ และคัดเลือกเหลือ 25 สถานประกอบการ ซึ่งได้มีการเซ็นต์ MOU ร่วมกัน 3 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

นศ.ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เกษตรฯ เข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนกว่า 55 คน อาจารย์ จำนวน 5 ท่าน ในการเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อให้นิสิตสามารถเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์นอกชั้นเรียน

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักศูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนกว่า 45 คน ในการนี้ได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร เสริมาสร้างประบูรณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับหลักการศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้

 

Samatera Utara University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยม ศวฮ.

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ว่าที่ ดร.นัจวา สันติวรกุล ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะ Master Management Postgraduate School of Samatera Utara University ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้นำนักศึกษากว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

 

ตอบคำถาม “เลือกกินอยู่อย่างไรให้ฮาลาล” กับค่ายอบรมเยาวชน มัสยิดยามีอุลค๊อยรียะห์ บ้านครัว

ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. – 11 .30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและบรรยายในหัวข้อ “ เลือกกินอยู่อย่างไรให้ฮาลาล” ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมในค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนปี ที่ 25 ณ บริเวณมัสยิดยามีอุลค๊อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) โดยมีจำนวนทั้งหมด 80 คน

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ฯ  ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนกว่า 50 คน

 

ศักยภาพของวิทยาศาสตร์ฮาลาลประเทศไทยให้คณะกรรมการบริหารของสถาบันมาตรวิทยาและมาตรฐานฮาลาล

ทัสเค้นท์ อุซเบกิสถาน

บรรยายเรื่องศักยภาพของวิทยาศาสตร์ฮาลาลประเทศไทยให้คณะกรรมการบริหารของสถาบันมาตรวิทยาและมาตรฐานฮาลาล ประเทศอุซเบกิสถาน กรุงทัสเค้นท์ รับฟัง โดยมีอดีต สส.สามารถ มะลูลีม และสมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย

ประเทศนี้แม้เริ่มตั้งประเทศหลังแยกออกจากสหภาพโซเวียตใน ค.ศ.1991 แต่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี เคยเป็นรัฐอิสระ กระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรซัสซานิดหรือเปอร์เซียในศตวรรษที่สาม ก่อนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลามใน ค.ศ.655

ยุคยิ่งใหญ่ของมองโกลพื้นที่แถบเอเชียกลางตกเป็นของมองโกลภายใต้ Hulagu khan ก่อน ค.ศ.1258 และตกอยู่ภายใต้อาณาจักร Ilkhanate กระทั่งมองโกลเปลี่ยนไปเป็นอิสลามอีกครั้งในศตวรรษที่ 14 พื้นที่อุซเบคกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในยุคของ Amir Timur หรือ Tamerlane ซึ่งเป็นคนเติร์ก มองโกล ตั้งเมืองหลวงที่สะมาคาน บุคคลผู้นี้คือผู้ที่ตั้งอาณาจักรที่นำไปสู่ประเทศอิหร่านและอุซเบกิสถานในปัจจุบัน

ประเทศที่แยกมาจากสหภาพโซเวียตใน ค.ศ.1991 ที่อยู่ในเอเชียกลางมี 6 ประเทศ การพูดภาษาของแต่ละประเทศแสดงถึงประวัติศาสตร์ ประเทศที่พูดภาษากลุ่มเติร์กคืออุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คาซักสถาน คีจิสถาน ประเทศที่พูดภาษากลุ่มเปร์เชียมีทาจิกิสถาน อีกประเทศหนึ่งที่พูดคล้ายเปอร์เซียคืออัฟกานิสถาน