ศวฮ. จัดประชุมร่วมกับ กอจ.ปัตตานี

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ประชุมเตรียมการจัดอบรมโครงการวิทยาศาสาตร์ฮาลาลกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดปัตตานี กับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี โดยมี อ.อุมา แมะ รองประธานและฝ่ายกิจการฮาลาลเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2561

 

ดร.อนัส อมาตยกุล บรรยายในรายวิชา GenEd

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.อนัส อมาตยกุล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการทั่วไปว่าด้วยฮาลาล ฮะรอมในอิสลาม” ในรายวิชา “หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล” วิชาภายใน GenEd จุฬาฯ ณ ห้องประชุมชั้น 13 ศวฮ.

บริษัท ซีพีออลล์ นำคณะคู่ค้ากว่า 60 ท่าน เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. บริษัท ซีพีออลล์ นำคณะคู่ค้ากว่า 60 ท่าน เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังแนวคิดทางด้านการตลาดจากผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Halal For All โดยมี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 – 13

 

เปิดบ้านต้อนรับ Universiti Putra Malaysia

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Department of Food Science จากคณะ Food Science and Technilogy, Universiti Putra Malaysia ที่นำโดย อ.ดร.พนิตา งามเชื้อจิต อาจารย์คณะภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ที่ได้นำคณะเข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร จำนวนกว่า 15 คน

 

กรมปศุสัตว์ นำคณะ AWGHF เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอาเซียน นำโดยกรมปศุสัตว์ เจ้าภาพการจัดประชุมงานอาหารฮาลาลของอาเซียน The Meeting of ASEAN Working Group on Halal Food (AWGHF ครั้งที่ 14 ) เข้าดูงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 15 ท่าน

 

ลงพื้นที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณTOR ปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดยอาจารย์สมาน อาดัม ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี