ผลการประกวดโครงการ Halal Science Camp & Quiz bowl 2018

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 สำนักทรัพยากร นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Halal Science Camp & Quiz bowl 2018 ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล มีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
นายฮาฟีกีน บือราเฮง
นายพัสกร เงินเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวนิสอัลนูร โต๊ะนิมะ
นางสาวฟารินดา สือริ
จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวฟาวีซาห์ สาและ
นางสาวเบญจรัตน์ พรสิงห์ปรีชา
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศวฮ. สมฮท. ร่วมจัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษา นักวิชาการศาสนา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. เป็นประธานเปิดการอบรมและเวลา 9.00-11.00 น. ได้บรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ และหัวข้อเรื่อง วัตถุดิบ สารเคมีที่ต้องระวัง และการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สำหรับในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากกว่า 190 คน

 

ศวฮ. อบรมระบบประกันคุณภาพ ฟาร์มเฮ้าส์

วันที่ 17/08/2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดอบรมระบบประกันคุณภาพฮาลาล ณ บริษัท เพรซิเดนส์ เบเกอรี่ (ฟาร์มเฮ้าส์)​ จังหวัดกรุงเทพ โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน โดย หัวข้อแรก รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สมฮท. บรรยายหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาล และกระบวนการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทย หัวข้อที่ 2 โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. ได้บรรยายหัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล หัวข้อที่ 3 โดย อ.สมศัดิ์ ซูโอ๊ะ หัวข้อบรรยายเรื่อง ปัจจัยที่สำคัญต่อการผลิตสินค้าฮาลาลภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกกรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากกว่า 60 คน

ศวฮ. ออกบูธ งาน GenEd Fair 2018 “หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล รหัส 0298112”

วันที่ 17 สิงหาคม 61 ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ น.ส.บัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และ น.ส. เฉลิมศรี ฉายัษฐิต เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานและแนะนำรายวิชาใหม่ของศวฮ. ชื่อรายวิชา “หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล รหัส 0298112”
ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล ผอ.ศูนย์การศึกษาทั่วไป
ให้ทำการเปิดสอนครั้งแรกในจุฬาฯ แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ในงาน GenEd Fair 2018 ณ จามจุรี 9 จุฬาฯ ซึ่งจะเริ่มเปิดสอนในวันที่ 20 สิงหาคม 61 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2018

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2018 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพมหานคร

ศวฮ. เชียงใหม่ ได้จัด workshop ให้แก่ผู้ประกอบการ

ในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-17.00น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัด workshop โดยอบรมหัวข้อ “กระบวนการเตรียมเอกสารขอฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจการขอการรับรองฮาลาล” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากล ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท นิกรเทคโนการเกษตร จำกัด เป็นสถานประกอบการที่ได้การรับรองฮาลาล