ศวฮ. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นางสาวนัจวา สันติวรกุล นางสาว นัสรีน โซ๊ะลีนางสาวนูรียะห์ อุเซ็งตัวแทนจากเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

การผลการดำเนินงาน HAL-Q ช่วงที่ 4 (ช่วงตรวจประเมิน/ตัดสิน) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลียงเส่งเฮงฮวด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางสาวนัสรีน โซ๊ะลี หัวหน้าทีมตรวจประเมินและนางชัชรัช ขมิ้นทอง ผู้ตรวจประเมิน ร่วมกับอาจารย์สมาน สะมัต ผู้ตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดราชบุรี ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินและตัดสินระบบ HAL-Q ในโครงการ
“การประยุกต์ระบบ   HAL-Q พร้อมระบบ SILK สำหรับการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลอาเซียน” ช่วงที่ 4  การตรวจประเมิน/การตัดสิน ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลียงเส่งเฮงฮวด โดยมีผู้เข้าร่วมการดำเนินงานจำนวน 9 คน บริษัทตั้งอยู่ที่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 โดยมีผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ได้แก่ ซีอิ๊ว ซอส เต้าเจี้ยว และเครื่องดื่มสมุนไพร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Template ในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ สมอ. ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายอิรฟัน แวหะมะเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และวันที่ 18 ธันวาคม 2558  นางสาวนัสรีน โซ๊ะลี เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Template ในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ สมอ. ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้และช่วงบ่ายฝึกปฏิบัติการใช้งาน  Template ในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ สมอ. (font TH Sarabun) เพื่อการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน

ศวฮ. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง นโยบายด้านอาหารของโลก:ภาพอนาคตของอาหารและการทำฟาร์ม:ความท้าทายของภูมิภาค ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ พร้อมกับนายไพศาล มะดิงและนางสาวมาดีฮะห์ เจะสนิ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ นางสาวโสรญา ดามูซอ เจ้าหน้าที่การเงินและนางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง นโยบายด้านอาหารของโลก:ภาพอนาคตของอาหารและการทำฟาร์ม:ความท้าทายของภูมิภาค ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยน หาทางออกด้านอาหารและฟาร์ม สำหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของโลก จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน

ตรวจประเมินการวางระบบ HAL-Q (Halal-Primary GMP) แก่สถานประกอบการอาหารฮาลาลณ อัฟฎอลฮาลาลอินเตอร์ฟู้ด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีมงานHAL-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ได้ดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 “การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นแนวทางฯ” ช่วงที่ 3 การให้คำปรึกษาการวางระบบ HAL-Q (Halal-Primary GMP) แก่สถานประกอบการ ณ อัฟฎอลฮาลาลอินเตอร์ฟู้ด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยการให้คำปรึกษาครั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ HAL-Q ด้านเอกสาร เช่น คู่มือคุณภาพการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q การจัดทำทำเนียบวัตถุดิบ และการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลิต สิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกในการผลิตอาหาร และการจัดซื้อวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน

บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ได้ทำการบรรยายให้ความรู้เพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ อิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บ.โอสถสภา วางระบบ HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2

บริษัท โอสถสภา จำกัด (สาขาอยุธยา) วางระบบ HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ได้เข้าดำเนินการให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q ในโครงการ “การประยุกต์ระบบ HAL-Q พร้อมระบบ SILK สำหรับการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลอาเซียน” ในช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2  การให้คำปรึกษา โดยให้คำปรึกษาการบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติงาน ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (สาขาอยุธยา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เอ็ม-150, ลิโพวิตัน-ดี และฉลาม) โดยมีนายอิรฟัน แวหะมะ นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ นางสาวมาดีฮะห์ เจะสนิ และนายอัซอารีย์ สุขสุวรรณ ที่ปรึกษา

ศวฮ.ออกบูธจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพฮาลาลของประเทศไทย

การจัดบูธนิทรรศจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพฮาลาลของประเทศไทย
ในงาน “วันแด่มุสลิมอีสาน” ณ  มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 นางชัชรัช ขมิ้นทอง นางสาวสุภาพร เจจือ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ นางสาวนรินทร โนรันด์ และนางสาวธัญพิชญ์ฌา หวังนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมจัดจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพฮาลาลของประเทศไทยตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ ในงาน ครบรอบ 20 ปี มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน : ภารกิจรับใช้สังคม “วันแด่มุสลิมอีสาน”
ณ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน จังหวัดอุดรธานี  โดยมีผู้ร่วมงานให้ความสนใจสอบถามข้อมูลวิทยาศาสตร์ฮาลาล และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน