ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้

  1. บจก.เบทาโกรอุตสาหกรรม 152 หมู่ 4 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  2. ร้านแอทซาฟีน ฮาลาล คูซีน 140/4 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมระยะสั้น กระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ให้กับนักศึกษา ม.ช.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้น กระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปี 2562 ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ กรรมการคณะอิสลามประจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายและถ่ายทอดข้อมูล ในหัวข้อ “ความหมายของฮาลาล หะรอมเบื้องต้น และมาตรฐานฮาลาลการท่องเที่ยว” ในการสร้างความรู้ความเข้าใจความหมาย ข้อกำหนดของฮาลาล หะรอม ในศาสนาอิสลาม รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มบริการต่างๆ ต่อด้วยคุณสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ กับหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการตรวจประเมินในสถานประกอบการและระบบบริหารจัดการเพื่อการเตรียมอาหารปลอดภัย” ด้วยแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้ในประโยชน์กับการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล เพื่อยกระดับงานฮาลาลในอนาคต
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขาการท่องเที่ยว สาขาบ้านและชุมชน กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมรวมกว่า 150 คน

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้

  1. บจก.เฮิร์บ พาราไดซ์ ประเทศไทย 344/240 หมู่ 8 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  2. หจก.ชีวิตยืนยาว 192/327 หมู่ 4 ถ.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews

 

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวัพุธที่ 13 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้

  1. บจก.เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ 133/1 หมู่ 9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
  2. บจก.เชียงใหม่ เบฟเวอเรซ 33/1 หมู่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวัน อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลคือ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด 167/1 หมู่ 2 ถ.สันกำแพง-แม่ออน ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews