ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่  จัดอบมรม “สอนทำขนมครองแครงสูตรโบราณ” สร้างอาชีพสู่ชุมชนมุสลิม

เริ่มแล้วกับกิจกรรม SMEs HERO การสร้างอาชีพ ในหัวข้อ “ขนมครองแคร่งสูตรโบราณ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2562(Northern Halal SMEs 2019) ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิม ในครั้งนี้ได้เข้าไปสอนทำขนมให้กับชุมชนมุสลิมตักวา ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ บินประทาน : ฝ่ายวิชาการ และฝึกอบรม หจก.ริสกี คอนชัลติ่งแอนด์เทรนนิ่ง รับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ อาคารดารุต มัสยิดตักวา

สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา เชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทีม สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้พาคณะ เข้าละหมาดที่มัสยิดช้างคลาน และได้เดินทางร่วมงานพิธีเปิดงาน Lanna expo เดินเที่ยวชมภายในงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews

นศ.หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.เข้าพบ ผู้อำนวยการศวฮ. ปรึกษาประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล

 

วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาของ ศวฮ. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)” รุ่น 90 จากส่วนราชการต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งได้ขอเข้าปรึกษาหารือประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล” ซึ่งเป็นหัวข้อในการจัดทำรายงานศึกษากลุ่ม (Group Project) หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และให้ความสนใจซักถามข้อมูลเป็นอย่างมาก