กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ( Halal Scientist Competition 2019 )

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นักเรียนทั้ง 3 ภูมิภาคได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล จำนวน 29 ทีม ประกอบด้วยครูที่ปรึกษาและนักเรียนจำนวน 120 คน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มด้วยรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “สร้างนวัตกรรมอย่างไรให้เปลี่ยนโลก”โดยวิทยากร ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ตามด้วย การบรรยายหัวข้อเรื่อง “Digital transformation for halal scientist โอกาสความท้าทายของยุคดิจิทัล สำหรับนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล”โดยวิทยากร อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากการฟังบรรยายก็จะมีกิจกรรมการประกวดโครงงานอีกด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” ผลักดันส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาลไทย

การจัดอบรม “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” ในวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่า ฮาลาลมากขึ้น เพราะเราได้รับเกียรติจาก รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ รับหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งได้อธิบายถึง โอกาสและความสำคัญของเศรษฐกิจฮาลาล ซึ่งในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่ใช่จำกัดเฉพาะอาหารแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร โรงพยาบาล หรือโรงแรม ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการขอรับรองฮาลาล และต้องรู้ความหมายของหลักการฮาลาลหะรอม ตามบทบัญญัติในอิสลาม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดที่ใช้ประกอบกับโรงงาน เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในโรงงานไม่ใช่มุสลิม การป้องกันการปนเปื้อน และการชำระล้างนะยิสจึงเป็นสิ่งจำเป็น

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรมการอบรมผ่านโครงการ Northern Halal SMEs เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลภาคเหนือ ในหัวข้อ “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” โดยคุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ :รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องเวิร์คชอป อินโนเวทีฟ วิลเลจ เชียงใหม่

#HSCCM #Halal #SME

5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2662 สมาคม Shaanxi Silk Road Makers Association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การตลาดออนไลน์ และยังสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยยิ่งขึ้น ณ ห้องบัวหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่  จัดอบมรม “สอนทำขนมครองแครงสูตรโบราณ” สร้างอาชีพสู่ชุมชนมุสลิม

เริ่มแล้วกับกิจกรรม SMEs HERO การสร้างอาชีพ ในหัวข้อ “ขนมครองแคร่งสูตรโบราณ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2562(Northern Halal SMEs 2019) ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิม ในครั้งนี้ได้เข้าไปสอนทำขนมให้กับชุมชนมุสลิมตักวา ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ บินประทาน : ฝ่ายวิชาการ และฝึกอบรม หจก.ริสกี คอนชัลติ่งแอนด์เทรนนิ่ง รับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ อาคารดารุต มัสยิดตักวา

สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา เชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทีม สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้พาคณะ เข้าละหมาดที่มัสยิดช้างคลาน และได้เดินทางร่วมงานพิธีเปิดงาน Lanna expo เดินเที่ยวชมภายในงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews