ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรีมจัดงานเฉลิมฉลองปีฮิจญ์เราะฮใหม่ 1441 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

You are here: