Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

You are here: