ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรม “การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย (E-Marketplace) สำหรับธุรกิจ SMEs” ผ่านแพลตฟอร์มสื่อกลางยุคดิจิทัล

You are here: