ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหัวข้อ “นวัตวิถีฮาลาลนำไทยสู่เวทีโลก” รอบการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

You are here: