ศวฮ. ร่วมงานเลี้ยงละศีลอดกัมพูชา โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซ็น เป็นเจ้าภาพ

You are here: