จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาไทยมุสลิม ณ Yarmouk University, IRBID ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2551

You are here: