ไทยรุก!!เดินหน้าเรื่องฮาลาล..กำหนดกรอบความร่วมมือในการที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทยเพื่อทำการส่งออก

You are here: