โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาบุคลากรด้านการเชือดสัตว์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาอิสลาม ควบคู่ไปกับงานด้านอนามัยสัตว์ที่ถูกต้องเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”

You are here: