การประชุมเตรียมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ในการผลิต อาหารฮาลาลทางอุตสาหกรรม” ครั้งที่ 7

You are here: