ให้คำปรึกษาการวางระบบ HAL-Q (Halal-Primary GMP) แก่สถานประกอบการอาหารฮาลาลณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดาโต๊ะ จังหวัดปัตตานี

You are here: