ศวฮ. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

You are here: