สกอท. ร่วมกับ ศวฮ. บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2560 ณ นครราชสีมา

You are here: