บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: