ข่าวสารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  More…

บริการของเรา

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal Forensic Laboratory

การใช้เทคโนโลยีด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเริ่มต้นจากแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมในปี พ.ศ.2537 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานับแต่นั้น

แนวคิดการบูรณาการระบบ Codex-Halal เข้ากับระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติหรือ HACCP เริ่มขึ้นเมื่อครั้ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้าร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มุสลิมสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการในศาสนาอิสลาม ผู้คนทั่วไปมักรู้จักผลิตภัณฑ์ฮาลาลในรูปแบบของอาหาร

ประเทศไทยในฐานะประเทศส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าร้อยละ 60 ของผลผลิตมวลรวมของชาติ (GDP) ให้ความสนใจตลาดฮาลาลโลกมากขึ้น

S.I.L.K เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมโลจิสติกส์ตามศาสนบัญญัติอิสลาม (Shariah-Compliant ICT Logistics Kontrol)

สินค้าและบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล